DODO - "Dyrektywa policyjna"

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu, z siedzibą w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4, tel. 65 51 18 230, mail: kwpsl@poznan.uw.gov.pl

W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w  Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.uw.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.

W przypadku naruszenia Pani/Pana praw w wyniku przetwarzania danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01, infolinia 606 950 000.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora danych: dostępu do swoich danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych. Przy czym realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

 

KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

Monika Piotrowska
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
iod@poznan.uw.gov.pl

 

Autor: ustawodawca
Data utworzenia: 08.03.2019
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 27.09.2019 13:06:53