Deklaracja dostępności Państwowej Straży Łowieckiej

Państwowa Straż Łowiecka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Straży Łowieckiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym (wytyczna WCAG 2.1 1.1.1)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Wielkopolski
 • Adres: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
 • E-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
 • Telefon: 61 854 1917

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1) Kompleks budynków A, B i C

Pomieszczenia Państwowej Straży Łowieckiej znajdują się na IV piętrze w budynku A. 

Budynek A: 12 kondygnacji (piwnica, parter, I-IX piętra)  ̶  al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

Budynek B: 8 kondygnacji (piwnica, parter, I-V piętra, strych)  ̶  ul. Kościuszki 93, 61-916 Poznań

Budynek C: 6 kondygnacji (piwnica, parter, I-III piętra, strych)  ̶  al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań.

Budynki A, B i C są czytelnie oznakowane.

Brak znaczników dla niewidomych totupoint.

Oznakowania w języku Braille’a są jedynie w windach i przy wejściach do toalet.

Do budynków można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze i na I piętrze. W toalecie na parterze jest przewijak dla dzieci.

Przy kompleksie budynków znajdują się ogólnodostępne parkingi z miejscami dla osób z niepełnosprawnością. Wejście dla klientów zewnętrznych do kompleksu budynków głównym wejściem w budynku A (wejścia do budynków B i C są dostępne wyłącznie dla pracowników). 

Przed budynkami A i C biegnie ciąg pieszy wzdłuż ulicy, oznakowany liniami naprowadzającymi. Odchodząc prostopadle od ulicy wchodzi się na plac, na którym znajduje się pięć drzew i pasy zieleni. Dalej jest sześć stopni oznaczonych kontrastowo i dotykowo. Po lewej stronie znajduje się podjazd z poręczami. Przed samym budynkiem znajdują się kolejne schody (sześć stopni); pierwszy i ostatni stopień jest oznaczony kontrastowo i dotykowo. Istnieje możliwość ominięcia schodów kierując się w lewo, w stronę parkingu urzędu przy bocznej ścianie budynku. Wejście od strony parkingu na podest prowadzący do drzwi wejściowych jest dostosowane dla wózków. Na podest można dostać się także sześcioma stopniami od ul. Ojca Honoriusza Kowalczyka. Pierwszy i ostatni stopień jest oznaczony kontrastowo i dotykowo.

Drzwi w budynku A są przeszklone, oznaczone pasami ostrzegawczymi kontrastującymi z otoczeniem otwierają się automatycznie. Za drzwiami jest przedsionek z dostępnym polem manewrowym. Po lewej stronie znajduje się portiernia. Wejście przez drugie drzwi przeszklone, oznaczone pasami ostrzegawczymi kontrastującymi z otoczeniem otwierane automatycznie do holu, w którym znajdują się prostokątne filary (trzy po lewej i trzy po prawej stronie).

W holu po prawej stronie znajduje się punkt informacyjny z pętlą indukcyjną, do którego należy się zgłosić po wejściu do budynku. Pracownik punktu informacyjnego skontaktuje się z pracownikiem właściwej komórki organizacyjnej Urzędu. Obsługa klientów odbywa się w wyznaczonym miejscu.

W holu budynku przy punkcie informacyjnym znajduje się pokój cichej obsługi dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W holu po prawej stronie znajdują się dwie windy dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Z holu na antresolę i wyższe piętra prowadzi klatka schodowa z poręczami po obu stronach.

W budynkach A i C znajdują się także klatki schodowe i windy (przy łączniku budynków B i C winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością). Klienci mogą poruszać się łącznikami pomiędzy budynkami (budynki A i B – na pięciu piętrach, budynki B i C – na parterze i trzech piętrach).

W łączniku B i C na parterze i I piętrze brak barier architektonicznych, na II  i III piętrze znajdują się schody. Przy schodach są platformy dla osób z niepełnosprawnością. Platformy są oznaczone i wyposażone w instrukcję obsługi. Brak pochylni. W przejściu pomiędzy budynkami B i C znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Pomiędzy łącznikami w budynku na każdym piętrze znajdują się szklane drzwi oznaczone pasami ostrzegawczymi kontrastującymi z otoczeniem.

Do kompleksu budynków przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań można dojechać tramwajem i autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

2) Delegatura Urzędu w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz 

Budynek ma charakter zabytkowy.

Pomieszczenia Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej znajdują się na I piętrze budynku.

Budynek: 5 kondygnacji (piwnica, parter, I-II piętra, strych).

Budynek jest czytelnie oznakowany. Znajduje się w nim pętla indukcyjna.

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking z miejscem dla osób z niepełnosprawnością. 

Brak schodów zewnętrznych (wejście z poziomu chodnika). Na ścianie budynku, po lewej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni.

Wejście przez drzwi drewniane, dwuskrzydłowe otwierane tradycyjnie z samozamykaczem (w razie potrzeby możliwość otwierania drugiego skrzydła). Drzwi otwierane nieautomatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Za drzwiami znajduje się podest z ograniczonym polem manewrowym i cztery schody. Brak podjazdu i windy. W pobliżu wejścia do budynku znajduje się portiernia. Do pracownika portierni można się zgłosić w celu zapytania o miejsce załatwienia sprawy. Istnieje możliwość obsługi klientów z niepełnosprawnością w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze. Z uwagi na bariery architektoniczne w budynku nie ma windy.

Do siedziby można dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

3) Delegatura Urzędu w Koninie, Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin

Pomieszczenia Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej znajdują się na II piętrze budynku.

Budynek: 4 kondygnacje (przyziemie, parter, I-II piętra).

Budynek jest czytelnie oznakowany (na poziomie 0 oraz na każdym piętrze budynku są umieszczone czytelne informacje dotyczące komórek organizacyjnych Delegatury w Koninie oraz jednostek obcych mieszczących się w budynku Delegatury). Znajduje się w nim pętla indukcyjna, pokój cichej obsługi i opiekuna z dzieckiem.

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze (poziomie 0).

Przed wejściem do budynku znajduje się parking ogólnodostępny z miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnością. Brak schodów zewnętrznych (wejście z poziomu chodnika). 

Na ścianie budynku, po prawej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni. Wejście do budynku przez przybudówkę. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Wejście przez przeszklone drzwi z pionową klamką. Brak w pobliżu wejścia wydzielonej strefy do obsługi klientów.

W celu zapytania o miejsce załatwienia sprawy można zgłosić się do pracownika portierni. 

Na każde piętro można wjechać windą, która zatrzymuje się od poziomu "-1" (poziomu chodnika) i zatrzymuje się na poziomie "0" (w miejscu, gdzie znajduje się portiernia, tablica informacyjna i kasa).

Do siedziby można dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

4) Delegatura Urzędu w Lesznie, Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno

Budynek ma charakter zabytkowy. 

Pomieszczenia Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej znajdują się na I piętrze budynku. 

Budynek: 4 kondygnacje (parter, I-II piętra, strych).

Budynek jest czytelnie oznakowany. Znajduje się w nim pętla indukcyjna oraz kącik dla dzieci.

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking.

Brak schodów zewnętrznych (wejście z poziomu chodnika). Na ścianie budynku, po prawej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni. 

Drzwi nie otwierają się automatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły.

Wejście przez drzwi drewniane, otwierane prawym skrzydłem. Drugie drzwi wewnątrz budynku są wahadłowe. Na parterze po prawej stronie znajduje się portiernia. Do pracownika portierni można się zgłosić w celu zapytania o miejsce załatwienia sprawy. 

W pobliżu wejścia znajduje się wydzielona strefa do obsługi klientów. Istnieje możliwość obsługi klientów z niepełnosprawnością w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze. 

Z uwagi na bariery architektoniczne, w budynku nie ma windy.

Do siedziby można dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

5) Delegatura Urzędu w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła 

Pomieszczenia Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej znajdują się na I piętrze budynku.

Budynek: 4 kondygnacje (piwnica, parter, I-II piętra).

Budynek jest czytelnie oznakowany. Znajduje się w nim pętla indukcyjna oraz kącik dla dzieci.

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Na ulicy znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Przed wejściem do budynku znajdują się schody zewnętrzne, przy których są poręcze. Przy schodach jest platforma dla osób z niepełnosprawnością. Platforma została oznaczona i wyposażona w instrukcję obsługi. 

Brak pochylni. Wejście do budynku przez przeszklone, rozsuwane drzwi wejściowe. Za drzwiami znajduje się przedsionek i drugie drzwi przeszklone rozsuwane. Na parterze jest portiernia. 

Do pracownika portierni można się zgłosić w celu zapytania o miejsce załatwienia sprawy. Istnieje możliwość obsługi klientów z niepełnosprawnością w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze. W budynku nie ma windy. Delegatura posiada schodołaz, którego wykorzystanie wewnątrz budynku jest utrudnione ze względu na wąskie klatki schodowe.

Do siedziby można dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

Co zrobiliśmy żeby poprawić dostępność?

W ramach działań na rzecz poprawy dostępności opracowaliśmy:

 1. opracowaliśmy:
  • publikację „Dostępne dokumenty, zdjęcia, wykresy i ilustracje w praktyce”,
  • instrukcję „Zapisy dotyczące dostępności w umowach i postępowaniach w zamówieniach publicznych”,
  • „Poradnik prostego języka w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”,
  • „Standardy dostępności i savoir vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”.
 2. szkolimy się i promujemy dostępność nie tylko wśród pracowników urzędu

oraz

Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 01.09.2020
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.06.2023 11:11:21