Ogólnopolskie Sympozjum Państwowych Straży Łowieckich – Porażyn 2021

W dniach 25-27 października 2021 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Lasów Państwowych w Porażynie, odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Państwowych Straży Łowieckich w Polsce pod tytułem „Zwalczanie przestępstw łowieckich i szkodnictwa leśnego w świetle najnowszego orzecznictwa”, które było dedykowane strażnikom PSŁ.

Organizatorem Sympozjum był Pan Piotr Mazur Komendant Wojewódzki Wielkopolskiej Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu. W wydarzeniu wzięły udział Państwowe Straże Łowieckie z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Lublina, Łodzi, Opola, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy oraz Wrocławia, łącznie 44 osoby. Podczas Sympozjum gośćmi byli leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu: Pan Jarosław Kaspczyk - główny specjalista Służby Leśnej kierujący zespołem ds. Łowiectwa, Pan Hubert Wojciechowski – Inspektor Straży Leśnej, Pan Dariusz Szulc – Nadleśniczy Nadleśnictwa Grodzisk oraz przedstawiciele Posterunku Straży Leśnej Nadleśnictwa Grodzisk. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego PZŁ w Poznaniu reprezentował Pan Krzysztof Lompert.

Podczas spotkania wystąpiło ze swoimi referentami naukowymi ośmiu prelegentów. Pierwszym z nich był Pan Mariusz Zieliński – leśniczy do spraw łowiectwa w Nadleśnictwie Grodzisk, który zreferował „Zasady zachowania bioasekuracji podczas pozyskania oraz dalszego postępowania ze zwierzyną łowną tj. dzikami”. Piotr Mazur Komendant Wojewódzki PSŁ w Poznaniu zreferował „Zadania Państwowej Straży Łowieckiej oraz jej przyszłość”.„Zagadnienia i interpretacje przepisów ustawy Prawo Łowieckie dot. najnowszego orzecznictwa w zakresie przestępstw i wykroczeń określonych w ww ustawie” zreferował dr Miłosz Kościelniak – Marszał. Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Pan Leszek Kurek i Mirosław Żółtański zreferowali „Zadania i kompetencje WIOŚ oraz możliwość ewentualnej współpracy z PSŁ”. O najczęściej popełnianych błędach w trakcie prowadzonych postępowaniach przygotowawczych – przesłuchania świadka, podejrzanego mówił Waldemar Kozar – prokurator w stanie spoczynku Prokuratury Rejonowej w Rawiczu i jednocześnie Rzecznik Dyscyplinarny PZŁ w Lesznie. Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – asp. sztab. Sebastian Dropiński oraz asp. sztab. Mariusz Grzyb zreferowali zagadnienie dotyczące oględzin miejsca zdarzenia, sposób ich dokumentowania oraz podczas ćwiczeń terenowych przedstawili najczęściej popełniane błędy w trakcie oględzin.

Sympozjum to dało nam strażnikom łowieckim PSŁ możliwość wymiany doświadczeń, poglądów w zakresie ustawowych zadań PSŁ w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz wspólnych planów dotyczących dalszego funkcjonowania Państwowych Straży Łowieckich w Polsce.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 29.10.2021
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 23.02.2022 07:03:22