Narada kwartalna funkcjonariuszy Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu

    Dwudziestego dziewiątego maja 2021 roku w  Wielkopolskim  Urzędzie  Wojewódzkim w Poznaniu, Piotr Mazur Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu, zwołał naradę podsumowującą kwartalną pracę formacji PSŁ podległej Wojewodzie Wielkopolskiemu.  W odprawie uczestniczyli pracownicy wszystkich Posterunków PSŁ w województwie wielkopolskim.

   Komendant Wojewódzki PSŁ przedstawił kwartalne zestawienie  wykonanych oraz podjętych czynności służbowych, ze wskazaniem na wykonanie 104 patroli prewencyjnych na terenie obwodów łowieckich wchodzących w granice województwa wielkopolskiego. Działania  te zostały wsparte przez takie służby jak Policję,  Straż Leśną, Państwową Straż Rybacką oraz strażników łowieckich Polskiego Zawiązku Łowieckiego. Podczas działań  zarówno  własnych  jak i łączonych ze służbami   strażnicy wylegitymowali 179 osób w tym  42 myśliwych przebywających w obwodach łowieckich.  Jako że podstawowym zadaniem PSŁ jest  zwalczanie kłusownictwa  Posterunki w I kwartale 2021 roku  podjęły 11 postępowań sprawdzających oraz  wszczęły i prowadziły  17 postępowań przygotowawczych. Oprócz podsumowań statystycznych  Piotr Mazur Komendant Wojewódzki  PSŁ zrelacjonował również  przeprowadzone w minionym kwartale   spotkania  z  Panem Maciejem Bieńkiem II Wojewodą  Wielkopolski, Panem Jackiem Woźniakiem Dyrektorem Generalnym WUW w Poznaniu, Panem Janem Banackim   Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Panią Małgorzatą  Koziarską  Zastępcą Wielkopolskiego  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Łowczymi Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego, Komendantami Powiatowymi Policji oraz  Powiatowymi Lekarzami Weterynarii w celu  omówienia dalszej współpracy z  formacją PSŁ.

   Komendanci terenowych Posterunków PSŁ omówili i podsumowali  prace  oraz przedstawili  planowane czynności  na kwartał II 2021 roku.

   Na zakończenie  kwartalnego spotkania  Komendant Wojewódzki  PSŁ  podziękował wszystkim strażnikom za zaangażowanie  w  wykonywane zadania oraz wskazał że priorytetem formacji PSŁ   są działania prewencyjno-patrolowe które w znaczącym stopniu przyczyniają się do  zwalczania wykroczeń oraz przestępstw z ustawy Prawo łowieckie i nie tylko.  Podkreślił również że działania te również wpływają  na ochronę środowiska  przyrodniczego  oraz podnoszą  znacząco bezpieczeństwo osób przebywających  na  terenach leśnych.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 14.05.2021
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 14.05.2021 07:30:59